Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Identiteit van de ondernemer
Custowood ;
Noord 49F
2931SJ Krimpen aan de Lek;
Telefoonnummer: 06-42144927
E-mailadres: Verkoop@custowood.com
KvK-nummer: 24466308
Btw-identificatienummer: NL001627501B49

1. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door Custowood worden gedaan aan, respectievelijk gesloten met, opdrachtgever, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Custowood een overeenkomst aangaat.
b. Indien de opdrachtgever ook algemene voorwaarden hanteert, zijn deze voorwaarden uitsluitend van toepassing indien en voor zover de toepasselijkheid van die voorwaarden door Custowood schriftelijk is aanvaard.
c. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of niet van toepassing zou worden verklaard, dan blijven de voorwaarden voor het overige van kracht.

2. Aanbiedingen en prijzen
a. Alle aanbiedingen van Custowood zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening voor akkoord door de opdrachtgever van de door Custowood opgestelde orderbevestiging. Voor de omvang en de verdere inhoud van de overeenkomst is de orderbevestiging van Custowood bepalend en maatgevend. Tevens tekent u ook voor ontvangst van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarde.
b. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijsopgaven exclusief de hierover verschuldigde omzetbelasting.
c. Aanbiedingen en alle daarbij ter beschikking gestelde gegevens, zoals ontwerpen/tekeningen/modellen/monsters/beschrijvingen/afbeeldingen en dergelijke alsmede eventuele bijlage en bescheidde die op onze offertes betrekking hebben. blijven eigendom van Custowood en mogen zonder toestemming van Custowood niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
d. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk en slechts voor zover schriftelijk, anders Custowood is aangegeven.
e. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt is hij verplicht de door Custowood reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen. Opdrachtgever zal bij intrekken van opdracht eveneens aan Custowood als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van een derde van de overeengekomen prijs.

3. Betaling en ontbinding
a. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
b. Indien door de opdrachtgever niet tijdig overeenkomstig het bepaalde in lid a. wordt betaald, is de opdrachtgever vanaf dat tijdstip in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever wordt vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand geldt. Met een minimum van € 100,00
c. Indien de vordering op opdrachtgever door Custowood uit handen wordt gegeven ter incasso, komen alle daaraan verbonden kosten ten laste van de opdrachtgever, waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6:96 BW, waarvan de hoogte minimaal 15 % van de vordering zal bedragen, met een minimum van € 300,-.
d. Custowood is te allen tijde gerechtigd, alvorens de overeengekomen werkzaamheden voort te zetten, van de opdrachtgever te verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien opdrachtgever daartoe niet bereid is, is Custowood gerechtigd de levering op te schorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
e. Blijft opdrachtgever in gebreke van enige op hem rustende verplichting, dan is Custowood gerechtigd om, na ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, opdrachtgever surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt, de ondercuratelestelling van opdrachtgever wordt aangevraagd, wanneer enige beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, of bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van opdrachtgever.

4. Levering en Eigendomsvoorbehoud
a. Levering geschiedt op het moment dat de goederen door Custowood bij de klant zijn binnengebracht, of, bij levering ‘af fabriek’ , wanneer de goederen de bedrijfsruimte van Custowood verlaten. De opdrachtgever draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde goederen mocht ontstaan, schade aan derden daaronder begrepen, vanaf het moment waarop levering heeft plaatsgevonden.
b. Custowood heeft het recht de goederen, die door oorzaken, onafhankelijk van de wil van Custowood, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen van de prijs alsmede de opslagkosten.
c. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van Custowood tot aan het moment waarop de opdrachtgever voor alle vorderingen uit enige met Custowood gesloten overeenkomst volledig is gekweten.
d. Het is de opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Custowood, verboden daden van beschikking (daaronder het verbinden ten behoeve van derden door bijvoorbeeld verpanding) te verrichten met betrekking tot door Custowood verkochte en geleverde goederen, zolang de opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
e. Zolang de opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan is doorverkoop van door Custowood verkochte en geleverde goederen slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Custowood.
f. Alle goederen kunnen, ongeacht de staat waarin deze verkeren of de wijze waarop zij verwerkt zijn, terstond door Custowood teruggevorderd c.q. teruggenomen worden indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Custowood aanleiding heeft aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
g. De opdrachtgever zal alles in het werk stellen om Custowood mogelijk te maken, zulks te doen en machtigt Custowood om daartoe zijn/haar terreinen en of gebouwen te betreden.
h. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen na terugname blijkt te hebben.
i. De verplichtingen van de opdrachtgever verminderen niet door het terughalen van de goederen door Custowood. Na nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst binnen veertien dagen, kan de opdrachtgever weer over het teruggehaalde beschikken. Mocht zulks niet zijn geschied, kan Custowood de goederen vrijelijk te gelden maken. De opbrengst hiervan minus de kosten mindert Custowood dan op de totale vordering op de opdrachtgever.

5. Reclame
a. De opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen/producten onmiddellijk na aflevering te inspecteren. Gebreken en/of manco’s die de opdrachtgever bij inspectie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, dienen schriftelijk binnen acht dagen na de levering aan Custowood te worden gemeld onder opgave van de aard van de gebreken en/of manco’s.
b. Gebreken die de opdrachtgever niet bij de inspectie had kunnen ontdekken, dienen binnen veertien dagen na ontdekking, althans na het moment waarop ontdekking redelijkerwijs mogelijk zou zijn geweest, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering van het product schriftelijk aan Custowood te worden medegedeeld onder opgave van de aard van de gebreken en/of manco’s.
c. De opdrachtgever is verplicht Custowood in de gelegenheid te stellen de geconstateerde gebreken te (laten) onderzoeken.
d. Afwijking van het voorafgaande heeft tot gevolg dat de opdrachtgever geen beroep kan doen op geconstateerde gebreken en/of manco’s.
e. De opdrachtgever heeft geen recht om klachten in te dien als:
– het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongebruikelijk, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een product/goed;
– het product/goed gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;
– het product/goed aan derden is overgedragen;
– Custowood de producten/goederen geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en Custowood zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van garantie;
– Custowood bij de vervaardiging van het product/goed grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de opdrachtgever heeft gebruikt;
– het gebrek een afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmetingen, samenstelling, etc. welke aanvaardbaar is in de branche of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was; of
– de opdrachtgever niet al zijn verplichtingen (zoals betalingsverplichtingen) tijdig en correct jegens Custowood is nagekomen.
f. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 zal Custowood, indien en voor zover hij een klacht accepteert ingevolge dit artikel, naar eigen goeddunken, het gebrek herstellen, het gebrekkige product/goed vervangen, het product/goed terugnemen en de opdrachtgever crediteren voor de prijs van het desbetreffende product, of, in het geval van diensten, het probleem op andere wijze verhelpen, zonder dat de opdrachtgever daarnaast nog enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.

6. Overmacht
a. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Custowood opgeschort. Indien de periode van overmacht waarin nakoming van de verplichtingen door Custowood niet mogelijk is, langer duurt dan 4 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
b. Indien Custowood bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te facturen en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

7. Aansprakelijkheid
a. Iedere aansprakelijkheid voor de deugdelijkheid van bouwkundige constructies alsmede voor de daaruit voortvloeiende schade, is uitgesloten tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade is ontstaan als direct gevolg van opzet of grove schuld.
b. Custowood is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade als rechtstreeks gevolg van fouten, die door Custowood of haar personeel bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt, indien en voor zover deze fouten zijn te wijten aan opzet of grove schuld.
c. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Custowood beperkt tot het bedrag dat aan Custowood wordt betaald ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering voor de situatie, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat van toepassing is onder de verzekeringspolis. Indien de verzekeraar van Custowood om welke reden dan ook niet overgaat tot het betalen van verzekeringsuitkering of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van Custowood hoe dan ook worden beperkt tot het bedrag van de netto door de partijen overeengekomen prijs in de desbetreffende overeenkomst, of – indien in de overeenkomst gedeeltelijke leveringen waren overeengekomen – in dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenissen het meest bij aansluiten. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Custowood meer bedragen dan € 500,- per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
d. Aansprakelijkheid van Custowood voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is ten allen tijde uitgesloten.
e. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding jegens Custowood verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. De opdrachtgever dient een dergelijke gebeurtenis onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan Custowood te berichten, bij gebreke waarvan ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever vervalt.
f. Indien de zaken niet door Custowood zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van Custowood jegens de opdrachtgever in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van Custowood jegens Custowood aansprakelijk zal zijn.
g. Custowood spant zich in de producten binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd aan de opdrachtgever te leveren. Elke aansprakelijkheid van Custowood voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Custowood.
h. Opdrachtgever is gehouden Custowood te vrijwaren van aanspraken van derden, verband houdende met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden waaronder begrepen regresacties van verzekeringsmaatschappijen.

8. herroepingsrecht op maat gemaakte producten.
a. Bij producten die vervaardigd worden volgens specificaties van de klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, kunnen niet geretourneerd worden.

9. Toepasselijk recht en forumkeuze
a. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

Alle geschillen tussen Custowood en de opdrachtgever worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland, onverminderd het recht van Custowood om de opdrachtgever voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats te dagvaarden.